Събития от календар

17
Сеп
ОБЩО ГОДИШНО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ 2020 г.

Управителният съвет на Съюза на птицевъдите в България, София, с решение на заседанието си от 22.07.2020 г. на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква Общо годишно отчетно събрание на 17.09.2020 г. в 10,00 ч. в конферентна зала „Света София" в хотел „Света София", ул. „Пиротска" №18, София, при следния дневен ред:

  1. Приемане отчета за дейността на Управителния съвет и годишния финансов отчет за 2019 г.
  2. Приемане отчета на Контролния съвет за 2019 г.
  3. Приемане на проект за дейността и бюджета за 2020 г.
  4. Разни.

    
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе след един час, при същия дневен ред и на същото място с присъстващите.
Smart Poultry World Българска стопанска камара Smart Poultry World 3