Събития от календар

12
Апр
ОБЩО ГОДИШНО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ на 12.04.2022 г.

Управителният съвет на Съюза на птицевъдите в България, София, с решение на заседанието си от 18.02.2022 г. на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква ОБЩО ГОДИШНО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ  на 12.04.2022 г. в 10,00 ч., в сградата на Българска стопанска камара, зала „Слънце", на ул. „Чаталджа" №76, София, при следния дневен ред:

1. Отчет на Управителния съвет за дейността на Съюза през 2021 г.
2. Доклад на Контролния съвет за 2021 г.
3. Приемане на проект за дейността и бюджета за 2022 г.
4. Разни


При липса на кворум, на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе след един час, при същия дневен ред и на същото място с присъстващите.
Smart Poultry World Smart Poultry World 3 Българска стопанска камара