Съюз на птицевъдете в България

За нас

Съюзът на птицевъдите в България е учреден на 27 ноември 1991 год. като професионална организация напроизводителите и преработвателите на птицевъдна продукция, юридическо лице с нестопанска цел в частна полза.

Главна уставна цел и практическа задача на съюза е защитата на икономическите интереси на членовете и съдействие за внедряване на научнотехническите постижения в практиката.

Съюзът представлява птицевъдите и птицепреработвателите пред държавните органи и обществените организации в страна и в чужбина. Съюзът на птицевъдите в България е колективен член на Българска стопанска камара, на Българска земеделска камара, на Българска асоциация хранителна и питейна индустрия, а също и на Постоянния консултативен съвет на аграрните професионални организации в България.

Съюзът е колективен член на Националния клон на Световната научна асоциация по птицевъдство. Висш ръководен орган на съюза е Общото събрание. Изпълнителен орган е Управителният съвет , а контролен - Контролният съвет.
Оперативната дейност се извършва от председател и зам. председател. Председателят, зам.председателят и председателят на Контролния съвет се избират от Общото събрание с мандат за три години.
Председателят на съюза е председател и на Управителния съвет.


Общото отчетно-изборно събрание на Съюза на птицевъдите в България на 12.04.2018 г. избра за:

  1. Председател - Димитър Николов Белоречков
  2. Зам.председател - Пламен Павлов Челебиев
  3. Председател на Контролния съвет -  Симеон Методиев Димитров.

 




Агенция БАБХ Министерство на земеделието, храните и горите БСК