Събития от календар

27
Фев
Уебинар: Въздействие на Еропейските регулации за ESG докладване върху земеделския и животновъдния сектор

Покана за безплатен уебинар на тема: Пряко и непряко въздействие на Еропейските регулации за ESG докладване върху земеделския и животновъдния сектор.
ESG
(Environmental, Social and Governance екологично - социално и корпоративно управление).

На 27.02.2024 г.
от 13:00 ч. - Срещата ще се проведе в платформата ZOOM.

Заглавие: Директивата за отчитането на предприятията във връзка с устойчивостта - как ще засегне земеделския и животновъден сектор?

Директивата за отчитането на предприятията във връзка с устойчивостта (известна сред бизнеса повече като CSRD директивата - Corporate Sustainability Reporting Directive) касае задължителното нефинансово докладване за голям набор от предприятия, чийто процес до този момент беше ангажимент само за публични дружества с над 500 служителя. С новата директива се увеличава обхватът на задължените лица, като от 2026 година за финансовата 2025 година ще трябва да се отчитат и големи предприятия, които покриват 2 от следните 3 критерия: над 250 служителя, оборот над 50 млн. евро и стойност на балансовите активи над 25 млн.евро. Освен това, тази директива задължава прилагането на определени, одобрени от европейската комисия стандарти за докладване по темите за устойчивостта, считано от 2025 година и съответно одит на доклада.
Или казано по друг начин, нефинансовото докладване в голяма степен се приравнява като значение с финансовото докладване.

Това поражда преки, а и косвени последствия за съществена част от земеделския и животновъден сектор в ЕС. Преките касаят задължените лица и необходимостта от създаване на нужната организация и знание за този тип докладване. Косвените обаче обхващат по-широк кръг от бизнеса - всички, включително и малки и средни предприятия, които се явяват част от веригата на доставки за големите компании и конкретно търговските ритейл вериги. Това е свързано с необходимостта от покриване на изисквания свързани с устойчивост на предлаганите продукти и предоставяне на свързаната с това информация.
Smart Poultry World 3 Smart Poultry World Българска стопанска камара