Новини

Съюзът на птицевъдите в България ще продължава да защитава интересите на своите членове

16.09.2022

По искане на Съюза на птицевъдите в България е издадена заповед на Министъра на земеделието за сформиране на работна група за отмяна на действащата Наредба за условията и реда за разходване на средствата за обезщетяване на собствениците на животни в случаите по чл. 47, ал. 1 от ЗВД (приета с ПМС № 81 от 27.04.2020 г.) и за изготвяне на нова Наредба на основание чл. 47 ал. 1 от ЗВД.

Съюзът на птицевъдите в България ще продължава да защитава интересите на своите членове в търсене на постоянен диалог и сътрудничество с българските компетентни власти.

С мотивите изложени и в двете становища на СПБ, може да се запознаете в приложените документи >>>

Актуална седмична информация за сектор "Птицевъдство" за периода 08-16.09.2022 г.

16.09.2022

АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ, КАСАЕЩА СЕКТОР „ПТИЦЕВЪДСТВО" ЗА ПЕРИОДА ОТ 08.09 ДО 16.09.2022 Г.  

А. Информация за заболяването Инфлуенца по птиците в България, съседни страни и членки на Европейския съюз (ЕС):
 

1.  Република България:  
За докладвания период няма констатирани огнища на заболяването ВПИП при домашни птици.  

2.
Държави членки засегнати от заболяването ВПИП:  
За докладвания период се запазва неблагоприятната тенденция за ръст в броя на огнищата и случаите на заболяването ВПИП при домашни и диви птиците на територията на Европа. За периода са констатирани 9 огнища при домашни птици: 3 във Франция, 3 в Германия, 2 в Португалия и 1 в Испания. На 13.09.2022 г. е докладвано едно огнище на заболяването ВПИП при птици в плен на територията на Франция.
В началото на месец Септември в северната част на Република Сърбия болестта ВПИП е потвърдена в три животновъдни обекта тип лично стопанство.
Случаите на ВПИП при диви птици са 31 на територията на Белгия, Дания, Франция и Испания.    

Б. Актуална информация за уведомленията по Системата за бързо предупреждение за храни и фуражи (RASFF Window), касаеща сектор „Птицевъдство":  
За периода 02- 16. 09. 22 г има направени 17 нотификации по Системата за бързо предупреждение за храни и фуражи (RASFF Window) за открити патогени в птиче месо и птичи продукти.
Четиринадесет от нотификациите, касаят за открита Салмонела в птиче месо и птичи продукти, като при 6 от тях продуктите са с произход Полша.
По две нотификации има за продукти с произход Украйна и Бразилия.

Няма данни продуктите да са разпространени на територията на Р България.  

Изготвил:
Д-р Петя Петкова, двм  

С цялата информация, включително графики, може да се запознаете в прикачения файл >>>
 

Позиция на СПБ по промените в Директива 2010/75/ЕС относно емисиите от промишлеността

12.09.2022

Предложение за Директива на Европейския парламент и на съвета за изменение на Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на съвета от 24 ноември 2010 г. относно емисиите от промишлеността (комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването), предвижда сектори Птицевъдство и Свиневъдство да бъдат включени в приложеното й поле.

Мотивите, които излагат са следните: В Европейския зелен пакт беше обявено преразглеждането на мерките на Съюза за справяне със замърсяването от големи промишлени инсталации, включително преразглеждането на секторния обхват на законодателството и начина, по който то да бъде приведено изцяло в съответствие с политиките в областта на климата, енергетиката и кръговата икономика. Освен това в Плана за действие за нулево замърсяване, Плана за действие относно кръговата икономика и в Стратегията „От фермата до трапезата" също се призовава за намаляване на емисиите на замърсители при източника, включително при източници, които понастоящем не попадат в приложното поле на Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета[1].

Поради това за справянето със замърсяването от някои аграрно-промишлени дейности е необходимо те да бъдат включени в приложното поле на посочената директива.

Отглеждането на свине, домашни птици и едър рогат добитък води до отделянето на значителни емисии на замърсители във въздуха и водите. За да се намалят тези емисии на замърсители, включително на амоняк, метан, нитрати и емисии на парникови газове, и по този начин да се подобри качеството на въздуха, водите и почвата, е необходимо да се намали прагът, над който инсталациите за отглеждане на свине и домашни птици се включват в приложното поле на Директива 2010/75/ЕС. Предложението касае отглеждане на домашни птици и свине, в инсталации със 150 ЖЕ или повече. Съгласно Приложение 2 Регламент за изпълнение (ЕС) № 808/2014 [2] една кокошка носачка е равна на 0,014 ЖЕ, други домашни птици на 0.03 ЖЕ, една свиня майка над 50 кг на 0,5 ЖЕ и други свине на 0.3 ЖЕ.

Според текстовете в предложението разширяването на приложното поле с включването на животновъдните стопанства би довело до намаляване на емисиите на метан и амоняк със съответни ползи за здравето на стойност над 5,5 милиарда евро годишно. Разширяването на обхвата с включване на 18-те процента най-големи свинеферми и 15-те процента най-големи птицеферми, представляващи съответно 85 % и 91 % от емисиите в тези сектори, ще намали годишните емисии на свинефермите най-малко с 135 kt за метана и с 33 kt за амоняка, а при птицефермите - с 62 kt за амоняка. С увеличеното приложно поле обхванатите от ДЕП емисии на амоняк, предизвикани от отглеждането на едър рогат добитък, свине и домашни птици, ще се увеличат от 18 % на 60 %, а при емисиите на метан то ще е от 3 % на 43 %.

Съюзът на птицевъдите в България изготви проект на позиция, в която посочва мотивите за категоричното несъгласие по проекта на Д
иректива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2010/75/ЕС.

Към първоначалната позиция се присъединиха и двете браншови организации в сектор Свиневъдство.

С проекта на позиция може да се запознаете в приложения файл >>>


[1] Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. относно емисиите от промишлеността (комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването) (ОВ L 334, 17.12.2010 г., стр. 17-119).
[2] Регламент за изпълнение (ЕС) № 808/2014 на Комисията от 17 юли 2014 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

123456...43


Министерство на земеделието БСК Агенция БАБХ