Събития от календар

22
Март
ОБЩО ГОДИШНО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ на Съюза на птицевъдите в България

Уважаеми членове на Съюза на птицевъдите в България,

На основание чл. 13, ал. 2 от Устава на СПБ, в брой 36 от 22.02.2023 г. на Националния всекидневник вестник "Земя", е публикувана обява за свикване на ОБЩО ГОДИШНО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ на 22.03.2023 г. от 11:00 ч., в сградата на БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА, в  зала „Слънце“, на ул. „Чаталджа" №76,  гр. София, при следния дневен ред:

1. Отчет на Управителния съвет за дейността на Съюза през 2022 г.;
2. Доклад на Контролния съвет за 2022 г.;
3. Приемане на проект за дейността и бюджета за 2023 г.;
4. Промени в Устава на СПБ;
5. Регистрация на търговско дружество с ограничена отговорност с едноличен собственик Сдружение СПБ с цел отделяне на стопанска и нестопанска дейност;
6. Разни.
 
При липса на кворум, на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ, Общото събрание ще се проведе на същата дата и място, при обявения дневен ред от 12:00 часа, независимо от броя на присъстващите.

Регистрацията е от 10.00 часа.


За Ваше улеснение, прилагаме линк към Карта с възможни места за паркиране, в близост до сградата на Българска стопанска камара.

Очакваме ВИ!

С уважение,
д-р Петя Петкова
Smart Poultry World Българска стопанска камара Smart Poultry World 3