Събития от календар

21
Апр
ГОДИШНО ОБЩО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ - 2015

Управителният съвет на Съюза на птицевъдите в България, София, с решение на заседанието си от 16.12.2014 г. на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква Общо годишно отчетно-изборно събрание на 21.04.2015 г. в 10,30 ч. в конферентна зала „Света София“ в хотел „Света София“, ул. „Пиротска” №18, София, при следния дневен ред:

1. Отчет на Управителния съвет за дейността на съюза.

2. Доклад на контролния съвет за 2014 г..

3. Приемане на проект за дейността и бюджет за 2015 г.

4. Промени в Устава на СПБ.

5. Избор на Управителен и Контролен съвет на Съюза.


При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе един час след обявения при същия дневен ред и на същото място.
Smart Poultry World Българска стопанска камара Smart Poultry World 3