Новини

ВАЖНО: до 15 март предприятията, засегнати от войната в Украйна, кандидатстват по подмярка 22.2 от ПРСР 2014-2020

15.03.2023

Днес, в 17.30 ч. изтича срокът, в който се приемат заявления за финансова подкрепа по подмярка 22.2 „Извънредно временно подпомагане за малки и средни предприятия, засегнати от последиците от руското нашествие в Украйна“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР 2014 – 2020 г.). По подмярката е определен бюджет в размер на левовата равностойност на 3 500 000 евро. Приемът се отвори със Заповед № 03-РД/978 от 06.03.2023 г. на изпълнителния директор на ДФЗ, съгласувана с министъра на земеделието.

Подпомагането по подмярка 22.2 ще се предоставя под формата на еднократна помощ. Тя има за цел да подкрепи преработвателните предприятия за преодоляване на пазарните дисбаланси в дейността им, вследствие на войната в Украйна.

Допустими за подпомагане са микро-, малки и средни преработвателни предприятия, като и групи на производителите, признати от министъра на земеделието. Финансовата помощ се предоставя при условие, че кандидатите са регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите. Те трябва да са осъществявали дейност през 2021 г. и 2022 г., като сумата от разходите за 2022 г. трябва да превишава приходите от дейността им за същата година.

Максималният допустим размер на финансовата помощ за кандидати, които са преработвателни предприятия, е 100 000 лева. При определяне на максималния размер на помощта се отчита и подпомагането, което кандидатът е получил по линия на други финансови инструменти от националното и европейско подпомагане, отпуснати за преодоляване на последиците от руското нашествие в Украйна.

Подмярка 22.2 е създадена с петнадесето изменение на ПРСР 2014 – 2020 г., което Правителството одобри в края на февруари 2023 г.

Припомняме, че заявлението за подпомагане се подава лично или от упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно в областните дирекции на ДФЗ – РА по адрес на управление на кандидата (юридическо лице или едноличен търговец).

Одобрени са над 27 млн. лева за хуманно отношение към птици

10.03.2023

27 712 000 лв. ще получат птицевъдите по схемите за хуманно отношение през 2023 г., реши на свое заседание днес Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие“.

Одобреният финансов ресурс е 27 712 000 лв. по „Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците".

Помощта се предоставя на стопанство за покриване на допълнителни разходи или пропуснати доходи, свързани с изпълнение на доброволни ангажименти за хуманно отношение към животните, поети за най-малко 5 години.

Съобразно постигната договореност с бранша по отношение на обслужването на предоставените от ДФ „Земеделие“ кредити през 2008-2010 г., погасяване на част от дължимите суми в размер на 20% от размера на задължението ще бъде извършено чрез прихващане от предоставеното подпомагане по схемите за хуманно отношение.

През 2022 г. ДФ „Земеделие“ изплати 36 809 108 лв. за хуманно отношение към птиците.

Предстои Министерство на земеделието и Държавен фонд "Земеделие" да изготвят указания за прилагане на схемите.

От 8 март започват приемите по извънредната мярка 22 от ПРСР заради войната в Украйна

08.03.2023

От днес, 8 март 2023 г., започва приемът на документи за подпомагане по извънредната мярка 22 „Извънредно временно подпомагане за земеделски стопани и малки и средни предприятия (МСП), засегнати от последиците от руското нашествие в Украйна“ от Програмата за развитие на селските райони за периода (ПРСР) 2014-2020 г. 

Приемът по подмярка 22.2 „Извънредно временно подпомагане за малки и средни предприятия, засегнати от последиците от руското нашествие в Украйна“ от ПРСР 2014-2020 г. ще започне също на 08.03.23 г. и ще продължи до 15.03.23 г.

Подпомагането по подмярка 22.2 ще бъде под формата на еднократна помощ и има за цел да допринесе за подсигуряване на продоволствената сигурност, за преодоляване на пазарните дисбаланси и непрекъснатост на стопанската дейност на малките и средни предприятия, осъществяващи преработка, предлагане на пазара или развитие на селскостопански продукти.

Допустимите кандидати е необходимо да развиват своята дейност на територията на страната.

За предстоящия прием по подмярка 22.2 е разпределен бюджет в размер до левовата равностойност на 3 500 000 евро. Максималният допустим размер на финансовата помощ за един кандидат не може да надвишава 100 000 лева. При определяне на максималния размер на финансовата подкрепа ще се отчита и подпомагането на кандидата, предоставено по други инструменти за подпомагане на национално равнище или на равнището на Съюза, или по частни схеми в отговор на последиците от руското нашествие в Украйна. Когато преработвателят е и производител, той няма да получи подпомагане, защото в качеството си на производител е получил тавана на помощта.

Заявените за подпомагане
по подмярка 22.2 документи, се подават лично или от упълномощено лице, с нотариално заверено пълномощно в областните дирекции на ДФЗ – РА, по адрес на управление на кандидата.
 
Приемът се отваря със Заповеди на изпълнителния директор на ДФЗ, съгласувани с министъра на земеделието (за подмярка 22.2 – Заповед № 03-РД/978 от 06.03.2023 г.).

Всички документи, касаещи кандидатстването са достъпни на интернет страницата на ДФЗ:
https://www.dfz.bg/bg/prsr-2014-2020/merki-podpomagane/БСК Министерство на земеделието Агенция БАБХ