Новини

Целеви приеми по подмерки 4.1 и 4.2 от ПРСР 2014-2020

29.03.2024

Предвид установените остатъчни средства от ПРСР 2014-2020 се създават предпоставки за реализирането на допълнителна възможност за целеви приеми на проектни предложения. Тъй като свободните средства се генерират от мерки и подмерки, които подпомагат дейности свързани с околна среда, биоразнообразие и климат, тези средства могат да бъдат използвани за инвестиционна подкрепа с аналогична насоченост.

В тази връзка Управляващият орган планира насочването на част от тези средства към две от най-популярните подмерки за подкрепа на земеделски стопани и преработвателни предприятия:

  • Подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства" с бюджет 21 млн. евро
  • Подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" с бюджет 35 млн. евро.


Периодите за приемане на документи за кандидатстване в рамките на целевите приеми ще бъдат от май до юли 2024 г. като допустимите дейности ще са насочени към инвестиции в земеделските стопанства за повишаване на ефективността при потреблението на вода в селското стопанство и инвестиции за преработка на селскостопански продукти за дейности, осигуряващи опазване на компонентите на околната среда, включително ВЕИ.

По този начин се осигурява реална възможност за достигането на допълнителни средства до земеделските стопани и преработвателни предприятия в рамките на така наречения преходен период, преди стартирането на идентичните интервенции за подкрепа от Стратегическия план за периода 2023-2027. Определените лимити в рамките на целевите приеми няма да са обвързани с досегашните лимити по двете подмерки, генерирани от предходни проектни предложения.

Другата седмица на 05.04.2024 г., на заседние на Комитет по набюдение, ще бъдат разгледани и гласувани критериите за приоритизиране на проектите по двете подмерки, както и предложението на Управляващият орган за изменение на Програмата с цел пренасочване на допълнителните приеми.

Девето огнище за 2024 г. на заболяването Вископатогенна инфлуенца по птиците

29.03.2024

На 28.03.2024 г. е обявено 9- то за 2024 г. огнище на заболяването Висoкопатогенна инфлуенца по птиците. Причинителят на болестта е установен в птицевъден обект за отглеждане на кокошки носачки, находящ се в землището на с. Цалапица, общ. Родопи, обл. Пловдив. В животновъдния обект се отглеждат над 86 000 бр. птици.  Около засегнатия животновъден обект са определени предпазна и надзорна зони.

Разпоредено е вземане на серологични и вирусологични проби от всички птицевъдни обекти разположени в зоните, с изключение на лични стопанства. Вирусологични проби от лични стопанства да се вземат при съмнение.С цел ограничаване на заболяването и недопускане на неговото разпространение, ще се предприемат действия за умъртвяване по хуманен начин на заболелите и контактни патици в обекта.

Извършва се епизоотично проучване и проследяване на движенията на домашни и други птици, продукти и странични животински продукти, добити от тях, фураж за птици, както и на транспортните средства, свързани с технологичния процес в обекта.

Обръщаме внимание, че мерките за биологична сигурност са единствения инструмент за намаляване на риска от проникване на вируса в стопанствата.

Актуална информация, касаеща сектор "Птицевъдство" за периода 09-25.03.2024 г.

25.03.2024

Високопатогенна инфлуенца по птиците

На 12.03.2024 г. със Заповед на ИД на БАБХ е обявено  огнище на Инфлуенца А (грип) по птиците в гр. Ветрен, общ. Септември, обл. Пазарджик.

Причинителят на болестта е установен в птицевъден обект за отглеждане на патици мюлари, находящ се в землището на гр. Ветрен, общ. Септември, обл. Пазарджик. В животновъдния обект се отглеждат 12 636 бр. патици. Огнището е открито в резултат на взети проби при изпълнение на програмата за надзор на ВПИП. Това е 8-то огнище на заболяването ВПИП от началото на 2024 г. Шест от огнищата са в ЖО за отглеждане на патици мюлари ( 38 % от засегнатите птици); 1 огнище при кокошки носачки (32 % от засегнатите) и 1 ЖО за отглеждане на пекински патици с 30 % от засегнатите птици. 

Освен огнището, в България за периода са докладвани само още две огнища при домашни птици в Европа, в Чехия и Швеция. През последните 10 дни няма констатирано огнище на ВПИП при домашни птици, което е положителна тенденция и съвпада със сезонния тренд за разпространение на вируса на ВПИП.

Случаите на ВПИП при диви птици в Европа са 34, с общо 46 диви птици. Циркулиращият щам в дивата популация е H5N1. За Р. България липсват данни за надзор на ВПИП в дивата популация.  

Система за бързо предупреждение за храни и фуражи (RASFF Window)
 

За периода 08.-25.03.2024 г. има направени общо 13 нотификации за открити патогени в птиче месо и птичи продукти. Република България не е засегната страна. При 5 от 13 нотификации се касае за наличие на Салмонела в птичи продукти от Полша. Няма направени нотификации, касаещи стоки с произход Украйна.  

Детайлна информация в достъпна само за членове на СПБ.Българска стопанска камара Smart Poultry World 3 Smart Poultry World