Новини

СПБ с официално искане до МЗХ за защита интересите на българските птицевъди

18.01.2024

Съюзът на птицевъдите в България внесе официално искане в МЗХ за защита интересите на българските птицевъди, във връзка с предложението на ЕК за либерализация на търговията и разрешаване на неограничен внос от Украйна.

Дискусията, която се провежда в момента на ниво Европейска Комисия (ЕК), относно либерализация на търговията и разрешаване на неограничен внос от Украйна на някои продукти, буди сериозно притеснение сред българските птицевъди. Птицевъдният сектор е изправен пред значително увеличение на вноса от Украйна след либерализацията на търговията. През 2023 година заявихме многократно нашите притеснения за завишения внос на птиче месо и яйца от Украйна, които дадоха своето отражение върху националния пазар. Ние от Съюза на птицевъдите в България, заявяваме подкрепата за мерки, насочени към подпомагане на украинските граждани да се справят с последиците от руската агресия, но не и за сметка на българските производители.

Секторът на птичето месо е изправен пред значително увеличение на вноса на птиче месо от Украйна, тъй като е налице либерализация на търговията.

От юни 2022 г. (когато започна либерализацията) само в рамките на една година в ЕС е внесено  над 218000 тона птиче месо от Украйна. Квотата на ЕС, която беше в сила преди либерализацията, ограничи вноса от Украйна до 90000 тона. Поради това сме изправени пред увеличение от 240 % на вноса на птиче месо в сравнение с първоначалната квота за 12-месечен период. Това оказа значително въздействие върху цените на филето от пилешки гърди в ЕС, като изложи на риск целия пазар на птиче месо в ЕС и в частност в нашата страна.

Въпреки че Комисията предложи да се удължи либерализацията на търговията с Украйна за една допълнителна година, призоваваме Вас и Вашия екип да се защити българското птицевъдство и да се изиска налагане на квоти за внос на птиче месо и яйца с произход Украйна и гласуване против това решение на ниво ЕК. Считаме, че е изключително наложително да се предприемат допълнителни мерки, както в страната, така и в целия ЕС,  за да се гарантира, че продуктите, влизащи на вътрешния пазар, отговарят на необходимите  стандарти за хуманно отношение към животните, здравен статус и употреба на антимикробни средства.

Опасяваме се, че ако механизмът за автономни търговски мерки с Украйна бъде запазен в сегашния си вид, без адаптиране, оцеляването на българските птицевъди от всички подсектори ще бъде изложено на риск.

Съюзът на птицевъдите в България e Национално представителна браншова организация

18.01.2024

Съюзът на птицевъдите в България e Национално представителна браншова организация.

БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА - СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС, ЕИК 831391124, в качеството си на организация на работодателите, призната за представителна на национално равнище с РМС № 20 от 14.01.2021 г. (обн. ДВ бр.5 от 19.01.2021 г.), удостоверява, че на основание чл. 36, ал. 8 от Кодекса на труда, Съюз на птицевъдите в България, ЕИК 000682444, член на БСК, е представителна организация на работодателите.

На основание на чл. 51б от Кодекса на труда, организацията може да сключва отраслов или браншов колективен трудов договор в икономически дейности 01. Растениевъдство, животновъдство и лов; спомагателни дейности и 10. Производство на хранителни продукти от Националната класификация на икономическите дейности 2008 година.

Настоящото удостоверение е валидно за 2024 година и се издава, за да послужи там, където е необходимо.

Две огнища на Високопатогенна инфлуенца по птиците в област Пловдив

12.01.2024

Със заповед на изпълнителния директор на БАБХ са обявени първите за 2024 година огнища на заболяването Високопатогенна инфлуенца по птиците в животновъдни обекти за отглеждане на патици мюлари в общ. Брезово, обл. Пловдив. 

В животновъдните обекти се отглеждат около 8 750 патици. В обект 4160-0302 са 4850 бр. и в обект 4160-0311 са 3900 бр.


Пробите са взети в резултат на засиления контрол на птицевъдите обекти, поради усложнена епизоотична обстановка в страната. 

Определени са 3 и 10 км. зони около засегнатите обекти.Предстои умъртвяване на птиците по хуманен начин.Smart Poultry World 3 Българска стопанска камара Smart Poultry World