Новини

Обявено първично огнище на Високопатогенна инфлуенца по птиците в област Велико Търново

25.10.2023

Със заповед на Изпълнителния директор на БАБХ  номер РД 11-2452/24.10.2023 е обявено първично огнище на заболяването Високопатогенна инфлуенца по птиците.

Засегнат е обект за отглеждане на кокошки носачки в област Велико Търново с капацитет 395045 птици.

Предвид епидемиологията на заболяването, ролята на дивата популация в неговото разпространение, мерките за биосигурност на ниво стопанство остават единственият механизъм за предпазване на домашната популация от заразяване.

Трите основни елемента на биосигурността са:

  • Разделение: Създаването и поддържането на бариери за ограничаване на потенциала на възможности за заразени животни и замърсени материали да влезете в незаразен обект. Тази стъпка, приложена правилно, ще предотврати повечето инфекции.
  • Почистване: почистване на всички превозни средства и материали,  които трябва да влязат (или да напуснат) даден обект. Трябва да се извърши добро механично почистване. Това ще премахне по-голямата част от вируса, който замърсява материалите.
  • Дезинфекция: Правилно приложената дезинфекция ще инактивира всеки наличен вирус върху материали, които вече са били старателно почистени.

Екипът на СПБ остава на разположение, при необходимост от съдействие сме на разположение. Надяваме се, доказаният случай да бъде бързо ликвидиран и да няма допълнително разпространение на заболяването.

Актуална информация за сектор "Птицевъдство", за периода 30.09-20.10.2023 г.

23.10.2023

За докладвания период няма констатирано огнище на заболяването високопатогенна инфлуенца по птиците (ВПИП) при домашни птици в Република България. Има докладвани 2 огнища на заболяването в Полша в обекти за кокошки носачки с около 20 000 птици и 1 в Норвегия при 20 птици в лично стопанство. И през настоящият докладван период продължава трайната положителна тенденция в намаляване на вирусната циркулация.

За докладвания период Република България не е засегната страна по нотификации разпространени чрез Системата за бързо предупреждение за храни и фуражи. За периода  има направени общо 62 нотификации, като  17 от  тях са за птичи продукти с произход Полша.

Подробната информация е достъпна само за членове на СПБ.

Работната програма на Европейската Комисия за 2024 г.

18.10.2023

Непосредствени резултати и подготовка за утрешния ден: работната програма на Комисията за 2024 г.

На 17.10.2024 г. Европейската Комисия прие своята работна програма за 2024 г., която поставя силен акцент върху опростяването на правилата за гражданите и бизнеса в целия Европейски съюз. Работната програма отразява постиженията от последните четири години, очертава новите предложения на Комисията за следващите месеци и представя важни инициативи, насочени към намаляване на бюрокрацията.

Специален акцент в работната програма са инициативите свързани с Европейският зелен пакт. ЕС има най-амбициозния план за зелена трансформация в света с цел постигане на климатична неутралност, кръгова икономика и икономика с нулево нетно съдържание до 2050 г., както и предотвратяване на влошаването на околната среда, запазване на биоразнообразието и създаване на среда с нулево замърсяване.

Комисията ще започне стратегически диалог за бъдещето на селското стопанство в ЕС, като допълнително ангажира земеделските производители, заинтересованите страни в хранителната верига и гражданите, работейки заедно за прехода към устойчиви хранителни системи. Изправена пред нови глобални заплахи, Комисията изготви планове за защита на продоволствената сигурност и укрепване на устойчивостта на хранителните системи в краткосрочен и средносрочен план.

Чрез своята стратегия „ От фермата до трапезата", ЕК изпълнява визията да направи хранителната система на ЕС справедлива, здравословна и екологична. Успоредно с това Комисията прие допълнителни мерки за изграждане на кръгова икономика, представи водещи инициативи за опазване на биоразнообразието и възстановяване на увредени екосистеми и представи ключови предложения в рамките на плана за действие за нулево замърсяване. За да се насърчи устойчивото земеделие и продоволствената сигурност, предложенията на ЕК, относно растенията, получени чрез определени нови геномни техники, и устойчивото използване на продукти за растителна защита също трябва да бъдат договорени.   Европейският зелен пакт е водещо в световен мащаб усилие за справяне с изменението на климата и загубата на биологично разнообразие и дневният ред за растеж на Европа и остава централна част от работата на Комисията. Въпреки че сега основният фокус е върху прилагането, ЕК ще предложи  още през тази година през м. декември,  предложения за промяна на законодателството за защита на животните по време на транспортиране.

На този етап в работната програма на ЕК за 2024 г. няма заложено преразглеждане на законодателството за отглеждане на животни в клетки, както и промяна в изискванията за, което да предоставя информация относно прилагането на изискванията за хуманното отношение към животните.   

Източник: Работна програма на ЕК за 2024 г. https://ec.europa.eu/commissionSmart Poultry World 2 Smart Poultry World 3 Smart Poultry World