Новини

ВАЖНО: до 10 март се подават отчетите по управление на отпадъците за отчетната 2022 г.!

01.03.2023

Напомняме Ви, че съгласно чл. 23, ал.1 и ал. 4 от  Наредба № 1 от 04 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри, годишните отчети за предходната календарна година се предоставят ежегодно до 10 март на текущата година.

Подаването на годишни отчети за отчетната 2022 г. става чрез НАЦИОНАЛНАТА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА ОТПАДЪЦИ (НИСО), при наличие на квалифициран електронен подпис.
 
В случай на необходимост от коригиране на информацията в тях, се предоставя коригиран отчет чрез НИСО в срок до 31 март на текущата година.

Становището на ЕОБХ (EFSA) е гарант за неустойчивото производство на птици в Европа

24.02.2023

Новото научно становище на Европейски орган по безопасност на храните (ЕОБХ) за хуманно отношение към птиците е гарант за неустойчивото производство на птици в Европа.

Днес, ЕОБХ публикува своето научно становище относно бройлери и кокошки носачки въз основа на особено тесен мандат за хуманно отношение към животните, определен от Европейската комисия. Вследствие на това становището на ЕОБХ съдържа безпрецедентни препоръки, които, ако се приложат по този начин, просто биха довели до загуба на по-голямата част от европейския птицевъден сектор, месо и яйца. Сред ключовите препоръки, представени от ЕОБХ, най-шокиращото е предложението за намаляване на плътността на животните за конвенционалните бройлери до максимум 11 kg/m². С други думи, ако се приложи, това би означавало, че ЕС ще изисква от конвенционалните производители на птици да направят големи инвестиции във фермите, докато броят на птиците в една сграда ще трябва да бъде намален със 72%. Подобни препоръки са направени и за кокошки носачки в становището на ЕОБХ.

Това и други предложения ще изискват големи инвестиции от земеделските стопани, без да се вземат предвид заемите, взети за спазване на правилата, установени преди 2012 г. и все още невъзстановени напълно. Прилагането на такива екстремни предложения би довело до затваряне на малки и средни предприятия в селските райони, загуба на конкурентоспособност и увеличаване на вноса, като същевременно се сблъска с огромно увеличение на цената на птичето месо за потребителите!

От друга страна, макар да признаваме огромните усилия за събиране на научна литература, в становището също липсва обяснение на текущите стратегии и програми за развъждане. Потенциалът на балансираното развъждане и генетика за положително и по-добро хуманно отношение не е напълно признат и становището се фокусира най-вече върху мерките за управление за „решаване“ на проблеми с хуманното отношение. Извършената досега работа от птицевъдите, производителите и индустрията трябва да получи допълнително признание. Липсва скорошна научна литература, която да подкрепя тези видове подобрения, които вече са разработени в сектора.

Признаваме, че учените от ЕОБХ не са могли да се справят с други области освен хуманното отношение към животните и не са могли да се справят например със социално-икономическото въздействие, което ще имат тези препоръки, нито с аспектите на устойчивостта, които са извън обхвата, както е формулиран в искането от Европейската комисия. В крайна сметка въпросите, които остават за отговор, е как ще се финансира всичко това и колко време ще бъде предвидено за осъществяване на евентуалния преход? Какви ще бъдат комбинираните ефекти от тези предложения, когато се съчетаят с другите законодателни текстове, които вече се обсъждат на ниво ЕС? В крайна сметка, как производителите от ЕС ще устоят на жестоката международна конкуренция, която не прилага толкова високи стандарти във фермите?

В резултат на рамката на Комисията, това становище не сравнява практиките за хуманно отношение към животните във фермите в ЕС с трети държави. Тъй като днес няма механизъм за предотвратяване на вноса на птиче месо от трети страни с по-ниски стандарти за хуманно отношение към животните във фермите, това просто би довело до по-голямо увеличение на вноса на птиче месо от Украйна, Бразилия и Тайланд, което е вече съществуваща тенденция.


Съюзът на птицевъдите в България подготвя официална позиция по въпроса до Министерство на земеделието.

ОБЩО ГОДИШНО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ на 22.03.2023 г.

22.02.2023

Уважаеми членове на Съюза на птицевъдите в България,

На основание чл. 13, ал. 2 от Устава на СПБ, в брой 36 от 22.02.2023 г. на Националния всекидневник вестник "Земя", е публикувана обява за свикване на ОБЩО ГОДИШНО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ на 22.03.2023 г., от 11:00 ч., в сградата на БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА, в  зала „Слънце“, на ул. „Чаталджа" №76,  гр. София, при следния дневен ред:

1. Отчет на Управителния съвет за дейността на Съюза през 2022 г.;
2. Доклад на Контролния съвет за 2022 г.;
3. Приемане на проект за дейността и бюджета за 2023 г.;
4. Промени в Устава на СПБ;
5. Регистрация на търговско дружество с ограничена отговорност с едноличен собственик Сдружение СПБ с цел отделяне на стопанска и нестопанска дейност;
6. Разни.
 
При липса на кворум, на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ, Общото събрание ще се проведе на същата дата и място, при обявения дневен ред от 12:00 часа, независимо от броя на присъстващите.

Регистрацията е от 10.00 часа.


За Ваше улеснение, прилагаме линк към Карта с възможни места за паркиране, в близост до сградата на Българска стопанска камара.

Очакваме ВИ!

С уважение,
д-р Петя ПетковаАгенция БАБХ Министерство на земеделието БСК