Новини

СПБ успешно проведе кръгла маса-дискусия за мерките срещу разпространението на инфлуенцата по птиците

05.05.2023

СЪЮЗЪТ НА ПТИЦЕВЪДИТЕ В БЪЛГАРИЯ В ПАРТНЬОРСТВО С МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ, ОРГАНИЗИРА И УСПЕШНО ПРОВЕДЕ КРЪГЛА МАСА- ДИСКУСИЯ ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА ИНФЛУЕНЦАТА ПО ПТИЦИТЕ  

На 3 май 2023 г. в конферентната зала на хотел „Империал", град Пловдив, Съюзът на птицевъдите в България в партньорство с Министерство на земеделието и Българска агенция по безопасност на храните организира и проведе успешно първата по рода си  кръгла маса- дискусия на тема „Мерки срещу разпространението на Инфлуенцата по птиците". Събитието беше открито с поздравителен адрес от заместник- министъра на земеделието доц. д-р Крум Неделков, в който бяха отправени поздравления към организаторите и гостите на събитието, чрез което се открива добра възможност да бъдат обсъдени и дискутирани различни гледни точки и мнения по отношение контрола на заболяването инфлуенца по птиците. Поздравления бяха отправени и от заместник изпълнителния директор на Българска агенция по безопасност на храните- д-р Антонио Радоев и председателя на Управителния съвет на СПБ - Г-н Ивайло Гълъбов. Във встъпителните думи на официалните лица се посочи надеждата и необходимостта чрез съвместните усилия на държавата и птицевъдния бранш да успеем да се справим и с това предизвикателство и да се запази рентабилността на сектора. Гости на събитието бяха над 70 човека от всички заинтересовани страни- представители на птицевъдния бранш, на фирмите производители на имунологични ветеринарни лекарствени продукти, ветеринарномедицински специалисти и представители на различните компетентни институции в страната.

По време на кръглата маса бяха посочени най- сериозните рискове и заплахи пред сектора в резултат на заболяването високопатогенна инфлуенца по птиците (ВПИП). Актуална информация за епизоотичната обстановка по отношение на болестта високопатогенна инфлуенца по птиците (ВПИП) беше представена от д-р Петя Петкова - изпълнителен директор на Съюза на птицевъдите. По данни на ЕФСА за последните 6 епидемиологични сезона от 01.10.2016 до 31.12. 2022 г. има докладвани 14 629 огнища при домашни птици. Броят на положителните проби през епидемичният сезон 2021-2022 г. е най-големият, регистриран някога в Европа. Най- засегнатите видове диви птици са чайките. Необичайна масова смъртност при чайки се наблюдава в страни като Франция, Белгия, Холандия и Италия. Рискът от инфекция при домашните птици може да се увеличи през следващите месеци, тъй като чайките се разпространяват във вътрешността на страната, вероятно припокривайки се с райони за производство на домашни птици. Основният циркулиращ щам на вируса в Европа, Азия и Америка е H5N1.

От страна на Министерството на земеделието, дирекция „Политики по агрохранителната верига" д-р Серафимова представи информация за Европейските регулации и изисквания, касаещи националните стратегии за ваксинация. Делегиран регламент (ЕС) 2023/361 на Комисията от 28 ноември 2022 година за допълнение на Регламент (ЕС) 2016/429 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на правила за употребата на определени ветеринарни лекарствени продукти за целите на профилактиката и контрола на определени болести от списъка е публикуван в Официален вестник на ЕС на 20.02.2023 г. и е в сила от 12.03.2023 г. Чрез него се допълват правилата, относно употребата в Съюза на ветеринарни лекарствени продукти (ВЛП) за профилактика и контрол на болести основно от категория А. Д-р Серафимова запозна присъстващите с видовете ваксинация, както и с условията на които следва да отговарят националните ваксинационни стратегии.

Заместник-изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) д-р Антонио Радоев и д-р Владислав Петков от дирекция „Контрол на ветеринарномедицинските продукти" от БАБХ, представиха изискванията за одобрение на ваксина срещу болестта ВПИП. Съгласно представената информация, в страната могат да се използват ваксини за борба със заболяването ВПИП, като те следва да имат одобрение по централизирана процедура или от националния компетентен орган за временна употреба.

Съгласно разпоредбите посочени в Приложение XIII, част 1, т. 3 и част 5, т.1,  от Делегиран регламент (ЕС) 2023/361, използваните ваксини срещу високопатогенна инфлуенца по птиците, следва да не съдържат жив вирус на инфлуенца по птиците (ваксини, които съдържат жив вирус на инфлуенца по птиците, независимо дали са атенюирани, или не, не се използват).

Д-р Атанасов - директор на дирекция „Здравеопазване и хуманно отношение към животните", БАБХ представи данни от изпълнението на Национална програма за профилактика и контрол на ВПИП през последните 2 години.  От представената информация сатана ясно, че контролът през 2022 г е завишен спрямо този от 2021 г. През последната година са взети проби - 19 339 бр., от които134 бр. от диви птици. Направени са 920 бр. серологични изследвания с ELISA тест и 17 908 бр. вирусологични теста. В резултата на лабораторния надзор са обявени 20 огнища при домашни птици и 3 огнища при диви птици с общ брой засегнати 740 975 бр. Според д-р Атанасов може да се заключи, че измеримите цели за постигане в периода за изпълнение на мерките в програмата са изпълнени, предвид епизоотичната ситуация в страната и света, с изключение на таргетите за диви птици (134/290).

Изключително голям интерес предизвика лекцията представена от специалния гост на събитието д-р Кристоф Казабан - научен директор на СЕВА. От изложената от него информация, стана ясно, че с влизането в сила на делегиран Регламент 2023/361 от 12.03.2023 г. на територията на Европейския съюз е разрешена ваксинация срещу ВПИП. Единствената регистрирана ваксина в момента е инактивирана и хетереложна с щама H5N2. Живите ваксини естествено са забранени.  Сложната епидемиологична ситуация през последните години и перзистирането и устойчивостта на вируса през последните години, изискват генерално нов подход в борбата със заболяването ВПИП. Унищожаването на голямо количество птици предизвиква все по-голям отрицателен отзвук в обществото, все по- трудно е за изпълнение отчитайки новите изисквания по отношение опазване на околната среда. Същевременно компенсациите на стопаните на умъртвени птици надхвърлят милиарди евро и силно натоварват бюджетите на страните членки и това води до изчерпване на лимита на стратегията - биосигурност и ерадикация. Така че новите правила допускат и използването на ваксини, но заедно с мерките, прилагани до сега. Делегирано е на всяка страна членка да приеме собствена стратегия. Беше отбелязано, че бъдещето е на модерните ваксини - векторни, ДНК и РНК. В момента има подадена за регистрация векторна ваксина, което се очаква да стане през следващата година за територията на съюза. Разработва се и РНК ваксина. Д-р Казабан посочи, че от 20223 г. във Франция ще започне прилагането на ваксинация на домашните птици. Трябва да се отбележи, че използването на ваксини е допустимо само при спазването на стратегията ДИВА, която е свързана с отдиференцирането на ваксинирани от заразени птици.

След представените презентации, всички участници проведоха изключително ползотворна дискусия. Браншът отчете своите опасения от търговските рестрикции, имайки предвид, че голям процент от произведената продукция е насочена експортно. Всички присъстващи се обединиха около становище, че събитието поставя изключително стабилни основи за бъдеща работа по разработването на Национала стратегия за ваксинация на домашните птици срещу заболяването ВПИП. Следва да бъдат разработени варианти за превантивна ваксинация, на отделни целеви популации, в т. ч и на цялата възприемчива в страната популация, като бъдат отчети всички вече приети и приложени стратегии в т. ч и от Франция. От страна на БАБХ следва да бъдат проучени възможните търговски рестрикции от трети държави, от които имаме одобрение за експорт на различни птици продукти.  

Съюзът на птицевъдите в България изказва своята благодарност на всички, гости и лектори, които уважиха събитието и вярваме, че с общи усилия ще се справим с контрола на това така опустошително за сектор птицевъдство заболяване.

ПОКАНА за кръгла маса-дискусия на тема „Мерки срещу разпространението на Инфлуенцата по птиците“

25.04.2023

Съюзът на птицевъдите в България в партньорство с Министерство на земеделието и Българска агенция по безопасност на храните организира първата по рода си  кръгла маса - дискусия на тема „Мерки срещу разпространението на Инфлуенцата по птиците“, която ще се проведе от 10,30 ч. на 03 Май 2023 г. в хотел Империал, гр. Пловдив. (https://hotelimperial.bg/bg)

Контролът на заболяването Вископатогенна инфлуенца по птиците (ВПИП) през последните години стана все по-труден за решаване проблем. Предвижда се по време на кръглата маса да бъде представена информация за напредъка при разработването на ваксини, както и ефективността им при отделни видове и категории птици, данни за изпълнение на Националната програма за профилактика и контрол на заболяването ВПИП, информация за Европейските изисквания и регулации, както и възможностите за одобрение на ваксините и др. По време на събитието е предвидено време и за дискусия. Гост лектор на събитието ще бъде Д-р Кристоф Казабан- Научен директор на СЕВА.

За участие в кръглата маса са поканени представители на всички заинтересовани страни: птицевъди, компетентните държавни институции, браншови организации,  компании, които разработват ваксини и др.

Очакваме ВИ!

Актуална информация, касаеща сектор Птицевъдство за периода 07-21.04.2023 г.

21.04.2023

За периода няма констатирано огнище на заболяването високопатогенна инфлуенца по птиците (ВПИП) при домашни птици в Република България.

Продължава положителната тенденция за спад в броя на констатираните огнища на заболяването ВПИП при домашни птици на територията на Европа. Най- засегната е Унгария с 23 обявени вторични огнища при водоплаващи.

Броят на положителните случай при дивите птици, също намалява. Най- засегнати са различните видове чайки. По данни на Европейския център по безопасност на храните, пролетната миграция на малката чайките е от последната седмица на м. Март до първата на м. Май.

За докладвания период Република България не е засегната страна по нотификации разпространени чрез Системата за бързо предупреждение за храни и фуражи. При 2 от направените нотификации за периода се касае за продукти с произход Полша и 2 са с произход Украйна. По информация на Европейската Комисия, пратки от птичи продукти с произход Украйна следва да са добити от обекти, които отговарят на Европейските изискванията за контрол на Салмонелоза.

Детайлна информация е достъпна само за членовете на Съюза на птицевъдите в България.


1234567...60


БСК Министерство на земеделието Агенция БАБХ