Новини

Писмо до МЗ с искане за работна група и изготвяне на нова наредба за условията и реда за разходване на средствата за обезщетяване на собствениците на животни

16.11.2022

Съюзът на птицевъдите в България изпрати до Министерство на земеделието Писмо с рег. № 62-356/10.08.2022 г. с искане за сформиране на работна група и изготвяне на нова наредба за условията и реда за разходване на средствата за обезщетяване на собствениците на животни в случаите по чл. 47, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.

В резултат на това е издадена Заповед РД 09-979/30.08.2022 г. на министъра на земеделието за създаване на работна група със задача изготвяне на нова наредба за условията и реда за разходване на средствата за обезщетяване на собствениците на животни в случаите по чл. 47, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.  

В изпълнение на горецитираната заповед и с цел защита интересите на своите членове, екипа на СПБ подготви проект на Нова наредба  за условията и реда за разходване на средствата за обезщетяване на собствениците на животни в случаите по чл. 47, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.

Проектът е изпратен за обсъждане в рамките на работната група.  

С проекта на наредбата, както и със становището на СПБ, може да се запознаете в приложените файлове.

Приключи оценката за административно съответствие и допустимост на проектните предложения по мярка 4 „Инвестиции в земеделски стопанства"

11.11.2022

Приключи  оценката за административно съответствие и допустимост на всички постъпили проектни предложения по мярка 4 „Инвестиции в земеделски стопанства" от Програмата за развитие на селските райони.

Това стана ясно по време на проведеното на 11.11.2022 г, заседание на  Комитета за наблюдение на Програмата за развитие на селските райони (2014-2020).

Ръководството на Държавен фонд "Земеделие" информира всички членове на Комитета на наблюдение, че е извършена оценка за административно съответствие и допустимост на всички постъпили проектни предложения по мярка 4  „Инвестиции в земеделски стопанства" от ПРСР от прием 2021 г.

От понеделник, 14.11.2022 г. всички кандидати ще получат информация за резултатите от извършената оценка.

Предвид кратките срокове, е необходимо всички кандидати, които са подали проектни предложения по мярка 4 от ПРСР, да следят профилите си в системата ИСУН.

Актуална седмична информация за сектор "Птицевъдство" за периода 01-11.11.2022 г.

11.11.2022

А. Информация за заболяването Инфлуенца по птиците в България, съседни страни и членки на Европейския съюз (ЕС):  

За докладвания период няма констатирано огнище на заболяването високопатогенна инфлуенца по птиците (ВПИП) при домашни птици в Република България.

Държави членки засегнати от заболяването ВПИП:
За периода от 01 до 11.11. 2022 г. са констатирани 41 огнища на заболяването ВПИП при домашни птици на територията на Европа: 1 в Дания; 10 във Франция; 7 в Германия; 9 в Унгария; 12 в Италия и 3 в Нидерландия и 2 в Норвегия. Засегнати са общо 591 687 броя птици. За докладвания период, най- много огнища са констатирани в Италия в обекти за отглеждане на пуйки. Огнищата са отрити в животновъдни обекти, които са технологично свързани. С цел контрол на заболяването италианските ветеринарни власти забраняват ново населване в обекти за пуйки за период от 15 дни, който може да бъде променен в зависимост от резултатите от епидемиологичното проучване.

За периода 01-11.11.2022 г. са докладвани 15 огнища на заболяването ВПИП при птици в плен. Едно от огнищата е обявено на 30 км. от българската граница в Република Северна Македония. На 08.11.2022 г. македонските ветеринарни власти обявиха огнище на заболяването Високопатогенна инфлуенца по птиците (ВПИП) в област Виница, Република Северна Македония. Засегнати са 50 броя фазани, отглеждани в плен. Възможният източник на заразата е контакт с диви птици.

Случаите на ВПИП при диви птици са 94 на територията на Белгия, Дания, Франция, Германия, Исландия, Ирландия, Италия, Нидерландия, Норвегия, Сърбия и Испания. Засегнати са общо 136 диви птици.

Огнището в Република Сърбия е обявено от сръбските ветеринарни власти на 05.11.2022 г. в региона на Нови Сад.

Данните посочени по- горе показват ръст на заболеваемостта с повече от 50 % в сравнение с последните 10 дни от м. Октомври.

Eфективните мерки за биосигурност остават единстевната възможност за предпазване на птиците от заразяване.  

Б. Актуална информация за уведомленията по Системата за бързо предупреждение за храни и фуражи (RASFF Window), касаеща сектор „Птицевъдство":  

За периода 01- 11. 11. 22 г. има направени 12 нотификации по Системата за бързо предупреждение за храни и фуражи (RASFF Window) за открити патогени в птиче месо и птичи продукти. При 10 от направените нотификации се касае за открита Салмонела в птиче месо и птичи продукти. При 5 от нотификациите се касае за птиче месо и продукти с произход Полша.

Няма данни
продуктите да са разпространени на територията на Р България.  

Изготвил:
Д-р Петя Петкова, двм  

С цялата информация, включително графики, може да се запознаете в прикачения файл >>>
 

1234567...48


Министерство на земеделието БСК Агенция БАБХ