Съюз на птицевъдете в България

Новини

Помощ за реализиране на поети ангажименти за хуманно отношение към птици

Нотифицирана държавна помощ.

Справки за броя на животните при кандидатстване по държавна помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците през 2014 г.

Моля, отворете прикачените файлове по-долу:

36-та Международна конференция бизнес среща с изложба Птицевъдство 2014

07.10.2014

Уважаеми колеги,

Най-учтиво ви каним да вземете участие в ХХХVI-та Международна конференция бизнес среща с изложба Птицевъдство 2014 по най-важните проблеми на българското птицевъдство и преработвателната промишленост, която ще се проведе на 07-09.10.2014 г.,  в Парк Хотел "Стара Загора", в град Ст. Загора.

Предоставяме ви възможност да се срещнете с участници в птицевъдния бизнес, специалисти и научни работници от птицевъдството - богата възможност за бизнес срещи, преговори, сключване на договори и участие в изложбата.

За повече подробности, вижте прикачения файл ПОКАНА  или се свържете с нас:
Адрес:
1303 София, бул. Христо Ботев 80
тел.:
GSM0888 524393 и 02/931 09 58
e-mail:
galusmb.bia@gmail.com

ПОКАНА за Годишно общо събрание

08.04.2014

Управителният съвет на Съюза на птицевъдите в България, с решение на заседанието си от 14.01.2014 година и на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ, свиква Годишно Общо събрание.

Годишното Общо отчетно събрание ще се проведе на 08.04.2014 година в 10.00 часа
в конферентна зала "Света София", в хотел "Света София", ул. "Пиротска" № 18, София, при следния дневен ред:

1. Отчет на Управителния съвет за дейността на Съюза през 2013 година.
2. Доклад на Контролния съвет за 2013 година.
3. Приемане на проект за дейността и бюджет за 2014 година.

При липса на кворум, на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе след един час при същия дневен ред и на същото място.БСК Агенция БАБХ Министерство на земеделието, храните и горите