Новини

Актуална седмична информация за сектор "Птицевъдство" за периода 24.06-01.07.2022 г.

01.07.2022

А. Информация за заболяването Инфлуенца по птиците в България, съседни страни и членки на Европейския съюз (ЕС):

1. Република България:

За докладвания период няма констатирани огнища на заболяването ВПИП при домашни птици.

2. Държави членки засегнати от заболяването ВПИП:
За периода от 24. 06. до 01.07. 2022 г. няма нито едно констатирано огнище на заболяването ВПИП при домашни птици на територията на Европа. Докладвани са130 случая на заболяването ВПИП и са засегнати 165 диви птици. С това се затвърждава трайната тенденция за намаляване в броя на констатираните огнища и случаи при домашни и диви птици.

На заседание на Постоянен комитет по растения, животни, храни и фуражи, секции "Здравеопазване и хуманно отношение към животните" и „Контрол и условия при внос", проведено na 09-10- ти Юни 2022 г. Европейската Комисия е представила информация за разпространението на заболяването ВПИП. Видно от таблица 1, през настоящия енедемичен сезон има над 50 % ръст в броя на засегнатите домашни птици. Най- засегната страна от заболяването ВПИП е Франция. От 2308 броя огнища при домашни птици 1378 са констатирани във Франция.

Броят на случайте при диви птици се запазва сравнително еднакъв през последните два ендемични сезона.

Б. Актуална информация за уведомленията по Системата за бързо предупреждение за храни и фуражи (RASFF ), касаеща сектор „Птицевъдство"

За седмицата има направени 3 нотификации по Системата за бързо предупреждение за храни и фуражи (RASFF ) за открити патогени в птиче месо и птичи продукти. Няма данни продуктите да са разпространени на територията на Р България.

Изготвил:
Д-р Петя Петкова, двм.


С цялата информация, включително графики, може да се запознаете в прикачения файл >>>

Обществено обсъждане за условията и реда за предоставяне на извънредна финансова помощ

30.06.2022

На интернет страницата на Министерство на земеделието (МЗм) и в Портала за Обществени консултации на МС е публикуван за обществено обсъждане:

Проект на Наредба за условията и реда за предоставяне на извънредна финансова помощ на земеделските стопани от определени сектори.
 
Срокът за получаване на становища е до: 07.07.2022 г.

Съгласно проекта на доклад сектор „Птицевъдство" е идентифициран като силно уязвим, тъй като при него делът на разходите за енергия и горива, както и фуражи заемат най-голям относителен дял в общите разходи за производство, а ръстът в цените и търсенето на готовата продукция не би могла да компенсира високите разходи.

В проекта се предвижда 25 000 000 лв. за сектор „Птицевъдство", за кокошки носачки, родители, бройлери, гъски, пуйки и патици, които ще бъдат разплатени от бюджета на Държавен фонд „Земеделие".

Съгласно чл.4 , ал. 2 от проекта на Наредба за сектор  „Птицевъдство" ставките за ЖЕ ще бъдат е определени на база на схемата „Помощ за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците" за 2021 г.

Изискванията за кандидатите за получаване на подпомагането са разписани в чл. 5, ал 2:

(2) Допустими за подпомагане са земеделските стопани от сектор „Птицевъдство", които са физически лица, еднолични търговци и юридически лица, регистрирани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. и отговарят на следните условия:
                     
1.
За 2021 г. са получили подпомагане по схемата за държавна помощ „Помощ за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците";                      
2.
Към датата на кандидатстване притежават удостоверение за регистрация, издадено по реда чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност;                      
3.
Стопанисват животновъден обект в нитратно уязвима зона, определена със заповед на министъра на околната среда и водите или                      
4.
Прилагат балансирани и оптимизирани практики чрез поне двуфазово хранене с отделни рецепти за всяка категория птици, допринасящи за ефективното управление на хранителните вещества.

Съгласно чл. 15, ал. 1 от проекта на Наредбата след обнародване на наредбата е предвидено отваряне на прием на заявления за предоставяне на извънредна финансова помощ, извършване на административни проверки и проверки на място, и нареждане на плащанията, които трябва да бъдат извършени най-късно до 30 септември 2022 г.


Съюзът на птицевъдите в България изготви официално становище по проекта в законоустановените срокове.

Актуална седмична информация за сектор "Птицевъдство" за периода 17-24.06.2022 г.

24.06.2022

А. Информация за заболяването Инфлуенца по птиците в България, съседни страни и членки на Европейския съюз (ЕС):

1. Република България:

За докладвания период няма констатирани огнища на заболяването ВПИП при домашни птици.
На 23.06.2022 г. на интернет страницата на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) е публикувана информация, че при съвместна проверка на БАБХ, ДАНС и МВР на животновъден обект в с. Йоглав, обл. Ловеч, е установено нерегламентирано загробване на голям брой мъртви птици.
По данни от официалния регистър на БАБХ в с. Йоглав има 1 населен животновъден обект за отглеждане на водоплаващи птици с капацитет 88 992 броя подрастващи птици и 36 000 птици за асистирано хранене. Има данни за още три регистрирани животновъдни обекта за водоплаващи, които към днешна дата не са населени с птици. В с. Йоглав има 1 регистриран животновъден обект за кокошеви птици, които към 15.06.2022 г. не е зареден с птици.

2. Държави членки засегнати от заболяването ВПИП:
За периода от 17- 24. 06. 2022 г. са обявени само 2 огнища на заболяването ВПИП при домашни птици. Едно от огнищата е в Нидерландия във ферма за кокошки носачки. Засегнати са 54 837 броя птици. Другото обявено огнище е в Белгия в хоби ферма с 211 птици. За този обект се предполага, че заболяването е възникнало поради контакт с диви птици.
Продължава трайната тенденция за намаляване в броя на констатираните огнища при домашни птици.
За периода са докладвани 73 случая на заболяването ВПИП и са засегнати 1103 диви птици. На 21.06.2022 г. в провинция Зеланд в Нидерландия в мочурлива местност за открити 1000 мъртви диви птици. Към момента продължава епизоотичното проучване за изясняване източника на инфекцията.

Б. Актуална информация за уведомленията по Системата за бързо предупреждение за храни и фуражи (RASFF ), касаеща сектор „Птицевъдство"
За седмицата има направени 9 нотификации по Системата за бързо предупреждение за храни и фуражи (RASFF ) за открити патогени в птиче месо и птичи продукти с произход Полша. При три от нотификациите е открита Салмонела ентеритидис, 2 нотификации, касаят Салмонела Тифимуриум. Предвид зоонозния характер на патогена, рискът е определен като „сериозен". Няма данни продуктите да са разпространени на територията на Р България.

Изготвил:
Д-р Петя Петкова, двм

С цялата информация, включително графики, може да се запознаете в прикачения файл >>>Smart Poultry World Smart Poultry World 3 Българска стопанска камара