Новини

Актуална седмична информация за сектор "Птицевъдство" за периода 05-19.08.2022 г.

19.08.2022

А. Информация за заболяването Инфлуенца по птиците в България, съседни страни и членки на Европейския съюз (ЕС):

1.
Република България:
За докладвания период няма констатирани огнища на заболяването ВПИП при домашни птици.

2.
Държави членки засегнати от заболяването ВПИП:
За периода от 05.08. до 19.08. 2022 г. са констатирани 11 огнища на заболяването ВПИП при домашни птици на територията на Европа. Засегнати са 424 072 броя домашни птици. Докладвани са 45 случая на заболяването ВПИП при диви птици.

Засегнатите птици отново са само в Западна Европа.

Б. Актуална информация за уведомленията по Системата за бързо предупреждение за храни и фуражи (RASFF Window), касаеща сектор „Птицевъдство":

За периода 05 - 19. 08. 22 г седмицата има направени 19 нотификации по Системата за бързо предупреждение за храни и фуражи (RASFF Window) за открити патогени в птиче месо и птичи продукти.
Пет от нотификациите се отнасят за открита Салмонела в птиче месо с произход Полша.
Две от нотификациите на Франция, касаят открита Салмонела в птиче месо от Испания.

Няма данни продуктите да са разпространени на територията на Р България.

Изготвил:
Д-р Петя Петкова, двм

С цялата информация, включително графики, може да се запознаете в прикачения файл >>> 

Актуална седмична информация за сектор "Птицевъдство" за периода 29.07-05.08.2022 г.

05.08.2022

А. Информация за заболяването Инфлуенца по птиците в България, съседни страни и членки на Европейския съюз (ЕС):  

1. Република България:  
За докладвания период няма констатирани огнища на заболяването ВПИП при домашни птици.  

2.
Държави членки засегнати от заболяването ВПИП:  
За периода от 29.07. до 05.08. 2022 г. са констатирани 7 огнища на заболяването ВПИП при домашни птици на територията на Европа: 4 в Нидерландия, 2 във Франция и 1 в Молдова. Засегнати са над 220 000 домашни птици.

Докладвани са 43 случая на заболяването ВПИП при диви птици. Засегнатите птици са само в Западна Европа:

Съгласно последният доклад на Европейският орган за безопасност на храните през настоящия епидемичен сезон разпространението на вируса на ВПИП е най-мащабното до момента. Устойчивостта му при диви птици показва, че той може да е станал ендемичен сред популациите на диви птици в Европа което означава, че рискът от разпространение на вируса сред домашните птици, хората и дивата природа в Европа остава през цялата година, с най-висок приоритет през есенните и зимните месеци.

На база на епизоотичния сезон 2020/2021 г. се наблюдава по-голяма устойчивост на вируса сред дивите птици, което може да означава продължителен риск от разпространение сред домашните птици и заразяване на бозайници. Удължаване на рисковия период от своя страна е предизвикателство за устойчивостта на прилаганите мерки за биосигурност (забрана за отглеждане на открито) във високорисковите зони. Наблюдава се промяна в съотношението на засегнатите диви птици от водоплаващи до грабливи и други видове птици, което предполага изместване на инфекцията от мигриращите през зимата птици към дивите птици, които пребивават или се размножават в Европа (включително и тези, които се размножават в колонии).

Съгласно препоръките в доклада действията на компетентните органи следва да включват определянето и бързото прилагане на подходящи и устойчиви стратегии за намаляване разпространението на ВПИП, като подходящи мерки за биосигурност и ранно откриване.

Рискът от разпространение на вируса сред хората се оценява като нисък за населението и нисък до среден за професионално ангажираните с отглеждане на птици.  

Б. Актуална информация за уведомленията по Системата за бързо предупреждение за храни и фуражи (RASFF ), касаеща сектор „Птицевъдство"  

За седмицата има направени 7 нотификации по Системата за бързо предупреждение за храни и фуражи (RASFF Window) за открити патогени в птиче месо и птичи продукти. Пет от нотификациите се отнасят за открита Салмонела в птиче месо с произход Полша. Една нотификация касае контаминирано със Салмонела Ентеритидир пуешко месо от Унгария и една нотификация е за пуешко месо от Франция. Няма данни продуктите да са разпространени на територията на Р България.  

Изготвил:
Д-р Петя Петкова, двм

С цялата информация, включително графики, може да се запознаете в прикачения файл >>>  

Актуална информация за уведомленията по Системата за бързо предупреждение за храни и фуражи (RASFF Window)

04.08.2022

Актуална информация за уведомленията по Системата за бързо предупреждение за храни и фуражи (RASFF Window), касаеща сектор „Птицевъдство", в периода 01.01-31.07.2022 г.  

За периода 01.01-31.07.2022 г. са направени общо 171 нотификации/ известия за открити патогени в птиче месо, яйца и яйчни продукти:  
- 116 нотификации касаят открита Салмонела в птиче месо и птичи продукти с произход Полша. При 4 от нотификациите са открити патогени в яйца с произход Полша. При 68 от 115 нотификации риска е определен като „Сериозен". 
- 7 нотификации са за храни с произход Белгия;
- 1 нотификация, касае открита Салмонела в яйца и яйчни продукти с произход България.

При направената справка липсва информация за конкретните фирми, от които произхождат храните, поради защита на търговската информация в портала за потребителите.

Видно от представената информация в таблица 1, 70 % от направените нотификации , касаят открити патогени в птичи продукти с произход Полша. 43 % от тях са за открита Салмонела Ентеритидис.

Най- голям процент от направените нотификации е на база на извършените проверки при официален контрол. Тези проверки са извършени на различни етапи от производството: на ниво производител, търговец на едро, склад, търговска мрежа и др.

Шестдесет и три (63) от нотификациите са направени от Полша, като част от тях са на база на самоконтрол в предприятията. Единадесет (11) от нотификациите са от Италия, седем (7) от Литва и две нотификации са направени от България на база на открити патогени в резултат на взети проби от официален контрол.

Данните в настоящия анализ, потвърждават и изводите, направени в Годишния доклад за нотификациите за 2020 г. и Годишния доклад на мрежата за предупреждение и сътрудничество за 2021 г.

Съгласно доклада за 2020 година, Салмонелата е най-често срещания патоген, докладван в храни (537 известия, което е представлява 45% от докладваните случаи). При  273 нотификации се касае за открита салмонела в птичи продукти с произход от Полша. Около половината от тях се отнасят за Salmonella Enteritidis (149 нотификации), за която е определен критерий за безопасност на храните за прясно птиче месо. Шестнадесет Полски оператори са идентифицирани като рискови, поради повтарящи се случаи.  

Данните в годишния доклад за 2021 г., показват, че три четвърти от направените нотификации (641) в храни се дължат на наличието на Salmonella. При почти половината от тях (334) Салмонела е открита в птиче месо и продукти от птиче месо, главно с полски произход.  

Изготвил:
д-р Петя Петкова, двм.
 

С цялата информация, включително графики, може да се запознаете в прикачения файл >>>
 Smart Poultry World Smart Poultry World 3 Българска стопанска камара