Съюз на птицевъдете в България

Новини

34-та Международна конференция бизнес среща с изложба "Птицевъдство 2012"

16.10.2012

Уважаеми колеги, 

Най-учтиво ви каним да вземете участие в ХХХIV-та  Международна конференция бизнес среща с изложба "Птицевъдство 2012" по най-важните проблеми на българското птицевъдство и преработвателната промишленост, която ще се проведе на 16-18.10.2012 г. в Новотел "Пловдив" гр. Пловдив.

Предоставяме ви възможност да се срещнете с участници в птицевъдния бизнес, специалисти и научни работници от птицевъдството - богата възможност за бизнес срещи, преговори, сключване на договори и участие в изложбата. 

За повече подробности, моля, отворете прикачения файл или се свържете с нас на адреса на Съюза.

 

Извънредно Общо изборно събрание на 04.04.2012 от 10.30 часа

20.02.2012

На заседание проведено на 20.02.2012 г. Управителния съвет реши да свика извънредно Общо изборно събрание на Съюза на птицевъдите в България, което ще се проведе на 04.04.2012 г. от 10.30 часа в гр. София, хотел "Света София" ул. "Пиротска" № 18, с дневен ред:

- Избор на ръководни органи на Съюза на птицевъдите в България.

ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪЮЗА, КОИТО УЧАСТВАТ В ОБЩОТО ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ   ДА НОСЯТ:
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ НА ФИРМАТА, А ДЕЛЕГИРАНИТЕ УЧАСТНИЦИ И НОТАРИАЛНО ЗАВЕРЕНО ПЪЛНОМОЩНО!

Общо събрание на 29.02.2012 година от 10.30 часа

15.12.2011

Управителният съвет на Съюза на птицевъдите в България, съгласно Решение взето на редовното си заседание, проведено на 15.12.2011 година, въз основа на чл. 26 на ЗЮЛНЦ, свиква Общо събрание на 29.02.2012 година, от 10.30 часа в салона на хотел “Света София”, гр. София – ул. “Пиротска”№ 18 при следния дневен ред:

  1. Отчет на Управителния съвет за дейността през 2011 година.
  2. Доклад на Контролния съвет.
  3. Приемане на проект за дейността през 2012 година.

При липса на кворум, събранието ще се проведе след един час на същото място, при обявения дневен ред.Агенция БАБХ БСК Министерство на земеделието, храните и горите