Новини

Утвърдени Указания за прилагане на схема на държавна помощ

07.03.2018

С Протокол № 122/16.01.2018 г. на
УС  на ДФ "ЗЕМЕДЕЛИЕ"  към
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
са утвърдени

УКАЗАНИЯ ЗА СХЕМА НА ДЪРЖАВНА ПОМОЩ
„Помощ за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците”.

Излезе от печат Бр. 1/2018 на списание "Птицевъдство"

26.02.2018

Съдържание на Бр. 1/2018

СЪЮЗЕН ЖИВОТ

  • Заседание на Управителния съвет на СПБ

XXXIX МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ БИЗНЕС СРЕЩА С ИЗЛОЖБА „ПТИЦЕВЪДСТВО 2017"

  • Булбарн  ООД - Салгард при отглеждането на птици
  • Цар - 05 ЕООД - Селен

ХРАНЕНЕ

  • Д. Белоречков - Фактори, които засягат чревното здраве на птиците

КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ

  • Г. Киришева и Т. Бакаливанова - Екстракти от подправки  в рецептите на малотрайни колбаси

Годишно съдържание за 2017 година.

ОБЯВА - СПБ свиква Общо годишно отчетно-изборно събрание - 2018

02.02.2018

Управителният съвет на Съюза на птицевъдите в България, София, с решение на заседанието си от 30.01.2018 г., на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ, свиква Общо годишно отчетно-изборно събрание на 12.04.2018 г. в 10,00 ч., в конферентна зала „Света София" на  хотел „Света София", ул. „Пиротска" №18, в гр. София,
при следния дневен ред:

1.    Отчет на Управителния съвет за дейността на Съюза през 2015 - 2017 г.
2.    Доклад на Контролния съвет за 2017 г.
3.    Промени в Устава на СПБ.
4.    Приемане на проект за дейността и бюджета за 2018 г.
5.    Избор на членове на Управителния и Контролния съвет и техните председатели.

При липса на кворум, на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе след един час, при същия дневен ред и на същото място с присъстващите.Smart Poultry World 3 Българска стопанска камара Smart Poultry World