Новини

Излезе от печат Бр. 4/2020 г. на списание "Птицевъдство"

12.08.2020

Съдържание на бр. 4/2020 г.

СЪЮЗЕН ЖИВОТ

 • Заседание на Управителния съвет на СПБ
 • Протокол от среща в КНСБ


ТЕХНОЛОГИИ

 • Евгени Петков - Дигитализация в птицевъдството


ХРАНЕНЕ

 • Криста ЕООД - Ползи от храненето с Hy-D® при висока гъстота на отглеждане на кокошки носачки


ХУМАННО ОТНОШЕНИЕ КЪМ ПТИЦИТЕ

 • Мадлен Василева - Хуманно отношение към домашните птици при клане и умъртвяване: установени опасности, предложени мерки


ИНФОРМАЦИЯ

 1. Обява за обучения на Съюза на производителите на комбинирани фуражи
 2. Поддържането на качеството на водата е жизненоважно за продуктивността на стадата
 3. Намаляване на рисковете от инфекции със салмонела в птицевъдството
 4. Мозъчните клетки показват благосъстояние на кокошките.
 5. Ин-ово определяне пола на яйцата при мускусните патици и патици мюлари.
 6. Производителите на яйца и групите за хуманно отношение се обединяват в противопоставяне на ниските стандарти.
 7. Масло от ларви на черни мухи като източник на мазнини при бройлери
 8. Ваксини на растителна основа за предотвратяване на Нюкасълска болест.
 9. Различен вид птици, различни характеристики на яйцата.

От 19 август започва прием по подмерки COVID 1 и COVID 2

10.08.2020

ДФ „Земеделие" отваря от 19 август до 21 септември 2020 г. прием на заявления за подпомагане по подмярка 21.1 "Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани COVID 1 и подмярка 21.2 "Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани COVID 2" от мярка 21 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани и малки и средни предприятия, които са особено засегнати от кризата, предизвикана от COVID-19" от ПРСР 2014-2020 г.

Прием по подмерки COVID 1 и COVID 2 се обявява със Заповед № 03-РД/2418 от 10 август 2020 г. на изпълнителния директор на ДФЗ - РА. Заявленията за подпомагане ще се приемат в общинските служби по земеделие. По COVID мерките се подпомагат земеделски стопани, микро-, малки и средни предприятия и групи и организации на производители, които са особено засегнати от кризата, предизвикана от пандемията от коронавирус.

Подмярка COVID 1 е с бюджет 93,5 млн. лева и обхваща чувствителните сектори - „Плодове и зеленчуци", „Маслодайна роза" „Винени лозя", „Декоративни растения", „Животновъдство" (говеда, биволи, овце и кози) и „Пчеларство". Всички кандидати следва да имат регистрация по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани. Допустими за подпомагане по подмярка COVID 1 са земеделски стопани, кандидатствали за подпомагане по схемите за директни плащания през Кампания 2019 и Кампания 2020 или кандидатствали и одобрени за предоставяне на държавна помощ de minimis за подкрепа на пчеларите през 2019 г., както и бенефициенти с действащ договор/ангажимент или одобрено заявление по мерките от ПРСР 2014 - 2020 г.

Подмярка COVID 2 е с бюджет 5,5 млн. лева и обхваща всички останали направления в областта на растениевъдството и "Животновъдство" (свине и птици). Всички кандидати следва да имат регистрация по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани. Допустими за финансиране по COVID 2 са кандидатствалите за подпомагане по схемите за директни плащания през Кампания 2019 и Кампания 2020, или бенефициенти с действащ договор/ангажимент по мерките от ПРСР 2014 - 2020 г. Земеделски стопани, които отглеждат свине и/или птици, могат да кандидатстват по подмярката в случай че са кандидатствали и одобрени за предоставяне на държавна помощ през 2019 г. по схема "Помощ за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците" и/или схема "Помощ за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свинете".

Финансовата помощ по мерките се изплаща под формата на еднократна сума. Таванът на подпомагането за един земеделски стопанин по подмерките COVID 1 и COVID 2 е не повече от левовата равностойност на 7000 евро.

Подробните изисквания и наборът документи за кандидатстване по подмерките са разписани в Наредба № 2 от 5 август 2020 г. за прилагане на мярка 21 "Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани и малки и средни предприятия, които са особено засегнати от кризата, предизвикана от COVID-19" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.

 

Проект на Наредба за здравните изисквания към животните, от които се добиват храни

07.08.2020

Публикувана за обществено обсъждане!!!

С наредбата се определят здравните изисквания към животните, от които се добиват храни за консумация от хора, при производство, преработка и дистрибуция на първични продукти от животински произход и на продукти, получени от тях, за консумация от хора, както и изискванията при въвеждане от трети страни на първични продукти от животински произход и на продукти, получени от тях, за консумация от хора.

Отговорна структура: дирекция „Политики по агрохранителната верига", МЗХГ
Електронни адреси: PMonevska@mzh.government.bg; IGenchev@mzh.government.bg

Дата на откриване: 7.8.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 8.9.2020 г.

 

 Smart Poultry World Smart Poultry World 3 Българска стопанска камара