Новини

За обществено обсъждане - Проект на ЗИД на Закона за мерките срещу изпирането на пари

16.11.2020

В порталния сайт на МС за обществени консултации е публикуван Законопроект за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари.

Законопроектът цели постигане на съответствие на обхвата на българското превантивно законодателство срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма със заключенията от доклада за Националната оценка на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризма и с изискванията на член 4 от Директива (ЕС) 2015/849.

Срокът за становища е до 16.12.2020 г.

 

Излезе от печат Бр. 5/2020 г. на списание "Птицевъдство"

15.10.2020

Съдържание на бр. 5/2020 г.

СЪЮЗЕН ЖИВОТ

 • Общо отчетно събрание на Съюза на птицевъдите в България
 • Отчетен доклад на Управителния съвет за дейността на Съюза на птицевъдите в България за 2019 година
 • Писмо от МЗХГ за Прилагане на Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1746 по отношение на уведомленията до Комисията относно информация и документи


ХРАНЕНЕ

 • Диего парра, д-р Димчо Джувинов - Влияние на съхранението на зърнените фуражи от нова реколта върху хранителната им стойност
 • Криста ЕООД - Обогатяване на яйца - възможности и ползи


ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И БОЛЕСТИ

 • Биовет АД - Monimax® - Ефективен контрол на кокцидиозата и по-добра продуктивност
 • Д-р Мадлен Масилева - Роля на бактериофагите в птицевъдния сектор

Проведе се Общото годишно отчетно–изборно събрание на СПБ за 2020 г

12.10.2020

На 17.09.2020 г. от 10,00 ч. в хотел „Света София", ул. Пиротска 18, София, се проведе Общо годишно отчетно събрание на Съюза на птицевъдите в България.

След 1 час изчакване поради липса на кворум, съгласно Устава на Съюза, Общото събрание бе открито в 11,00 ч. Председателят на Съюза Димитър Белоречков поздрави делегатите и официалните гости на събранието: Силвия Василева, директор на Дирекция "Животновъдство", Милена Узунова - държавен експерт в отдел „Животновъдство" Славчо Петров, председател на Федерацията на независимите синдикални организации от хранителната промишленост (ФНСОХП), Христина Цветкова - член ва У.С. на „Продуктов борда за яйца, птиче и заешко месо".

Председателят на СПБ предложи Олег Прокопиев за председател на Общото събрание, за председател на мандатната комисия, гл. асистент д-р Евгени Петков а за секретар протоколчик Антоанета Георгиева. Тъй като не постъпиха нови предложения, ръководството на събранието бе избрано единодушно след гласуване от всички присъстващи делегати.

Председателят на мандатната комисия гл. асистент д-р Евгени Петков докладва, че събранието е законно.

Председателят на събранието О. Прокопиев прочете дневния ред, публикуван предварително във в. „Земя", бр. № 153 от 13.08.2020 г.,

 1. Приемане отчета за дейността на Управителния съвет и Годишния финансов отчет за 2019 година.
 2. Приемане отчета на Контролния съвет за 2019 г.
 3. Приемане на проект за дейността и бюджета на Съюза за 2020 г.
 4. Разни.

Председателят на събранието предложи разискванията по докладите да стане след прочитането им. Предложението беше прието единодушно, след гласуване от всички присъстващи делегати.

 Smart Poultry World Smart Poultry World 3 Българска стопанска камара