Събития от календар

12
Апр
ГОДИШНО ОБЩО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ - 2018

Управителният съвет на Съюза на птицевъдите в България, София, с решение на заседанието си от 30.01.2018 г., на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ, свиква Общо годишно отчетно-изборно събрание на 12.04.2018 г. в 10,00 ч. в конферентна зала „Света София" на  хотел „Света София", ул. „Пиротска" №18, в гр. София,
при следния дневен ред:

1.    Отчет на Управителния съвет за дейността на Съюза през 2015 - 2017 г.
2.    Доклад на Контролния съвет за 2017 г.
3.    Промени в Устава на СПБ.
4.    Приемане на проект за дейността и бюджета за 2018 г.
5.    Избор на членове на Управителния и Контролния съвет и техните председатели.

При липса на кворум, на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе след един час, при същия дневен ред и на същото място с присъстващите.
Smart Poultry World 3 Smart Poultry World Българска стопанска камара