Събития от календар

08
Апр
ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ-2014

Управителният съвет на Съюза на птицевъдите в България - София, с решение на заседанието си от 14.01.2014 година и на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ, свиква Годишно Общо събрание.

Годишното Общо отчетно събрание ще се проведе на 08.04.2014 година в 10.00 часа
в конферентна зала "Света София", в хотел "Света София", ул. "Пиротска" № 18, София, при следния дневен ред:

1. Отчет на Управителния съвет за дейността на Съюза през 2013 година.
2. Доклад на Контролния съвет за 2013 година.
3. Приемане на проект за дейността и бюджет за 2014 година.

При липса на кворум, на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе след един час при същия дневен ред и на същото място.
Smart Poultry World 3 Smart Poultry World Българска стопанска камара