Събития от календар

18
Май
ОБЩО ГОДИШНО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ на 18.05.2021 г.

Управителният съвет на Съюза на птицевъдите в България, София, с решение на заседанието си от 18.03.2021 г. на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква Общо годишно отчетно - изборно събрание на 18.05.2021 г. в 10,00 ч. в конферентна зала „Света София, хотел „Света София", ул. „Пиротска" №18, София, при следния дневен ред:

1.  Отчет на Управителния съвет за дейността на Съюза през 2020 г.
2.  Доклад на Контролния съвет за 2020 г.
3.  Приемане на проект за дейността и бюджета за 2021 г.
4.  Промени в Устава на Съюза.
5.  Промени в Управителния и Контролен съвет на Съюза
6.  Разни

При липса на кворум, на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе след един час, при същия дневен ред и на същото място с присъстващите.
Българска стопанска камара Smart Poultry World 3 Smart Poultry World