Събития от календар

30
Март
ВАЖНО!!!
ОБЩОТО ГОДИШНО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ 2020 г. СЕ ОТЛАГА ЗА НЕОПРЕДЕЛЕНО ВРЕМЕ!!!

Уважаеми колеги,
Предвид на създалата се ситуация от пандемията с короновирус  KOVID 19, Управителният съвет на Съюза на птицевъдите в България отлага насроченото за 07.04.2020 г. Общо годишно отчетно събрание за неопределено време!

Бъдете здрави!
Поздрави,
д-р Белоречков,
Председател на СПБ
30.03.2020 г.

.............................

Управителният съвет на Съюза на птицевъдите в България, София, с решение на заседанието си от 28.01.2020 г. на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква Общо годишно отчетно събрание на 07.04.2020 г. в 10,00 ч., в конферентна зала „Света София" в Хотел „Света София", ул. „Пиротска" №18, София, при следния

Дневен ред:

1. Отчет на Управителния съвет за дейността на Съюза за 2019 г.

2. Доклад на Контролния съвет за 2019 г.

3. Приемане на Годишния финансов отчет за 2019 г.

4. Приемане на проект за дейността и бюджета за 2020 г.

5. Промени в Управителния и Контролен съвет на Съюза

6. Разни.  


При липса на кворум, на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе след един час, при същия дневен ред и на същото място с присъстващите.

 

 
Smart Poultry World 3 Smart Poultry World Българска стопанска камара