Събития от календар

09
Апр
ОБЩО ГОДИШНО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ 2019 г.

Управителният съвет на Съюза на птицевъдите в България, София, с решение на заседанието си от 05.02.2019 г. на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква Общо годишно отчетно-изборно събрание на 09.04.2019 г. в 10,00 ч. в конферентна зала „Света София" в хотел „Света София", ул. „Пиротска" №18, София, при следния дневен ред:

  1. Отчет на Управителния съвет за дейността на Съюза за 2018 г.
  2. Доклад на Контролния съвет за 2018 г.
  3. Приемане на проект за дейността и бюджета за 2019 г.
  4. Разни. 


При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе след един час, при същия дневен ред и на същото място с присъстващите.