Съюз на птицевъдете в България

Новини

ГОДИШНО ОБЩО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ на 21.04.2015 г., от 10,30 ч.

21.03.2015

Управителният съвет на Съюза на птицевъдите в България, София, с решение на заседанието си от 16.12.2014 г. на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква Общо годишно отчетно-изборно събрание на 21.04.2015 г. в 10,30 ч. в конферентна зала „Света София“ в хотел „Света София“, ул. „Пиротска” №18, София, при следния дневен ред:

1. Отчет на Управителния съвет за дейността на съюза.

2. Доклад на Контролния съвет за 2014 г.

3. Приемане на проект за дейността и бюджет за 2015 г.

4. Промени в Устава на СПБ.

5. Избор на Управителен и Контролен съвет на Съюза.


При липса на кворум, на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе един час след обявения, при същия дневен ред и на същото място.

 

ПРИЗИВ ЗА ПОМОЩ!

07.08.2014

Уважаеми колеги,

От наводнението в гр. Мизия пострадаха домовете на семействата на 14 служители на "Яйца и птици" АД. Ръководството е приютило семействата в административната сграда на предприятието.

Съюзът на птицевъдите в България (СПБ) призова всеки наш член, който може да помогне, да изпрати средства на нашата банковата сметка:

Райфайзен Банк,
София 1000, бул. "Христо Ботев" 79
IBAN: BG69RZBB91551067251127
BIG: RZBBBGSF
с текст: "за пострадалите семейства от гр. Мизия".

Ще са необходими много финансови средства, след като се оттече водата и хората видят къщите, покъщнината, градините и домашните животни.

Сега е моментът да проявим солидарност и да подкрепим пострадалите от бедствието!

Председател на СПБ:
Димитър Белоречков

Удължаване на срока за погасяване на кредитите с една година

05.11.2014

Уважаеми колеги,

На основание наше писмо № 23/15.10.2014 година до министър Васил Грудев, бе удължен срока за погасяване  на кредитите за подпомагане изхранването на птиците и лихвите по тях с една година, който изтичаше на 26-ти ноември тази година.
УС на ДФЗ на заседание от 31.10.2014 г., е взел решение и за намаление на лихвения процент от 4,5% на 4%.
Кредитите са отпуснати за закупуване на фураж и фуражни компоненти за изхранването на птиците и се отнасят за периода 2008-2010 г., както и за 2012 година.
Птицевъдите  могат да подават заявления за анекси към договорите за разсрочване на задълженията в областните дирекции на Фонд "Земеделие" от 10 ноември до 22 декември 2014 година.

С уважение,
Д-р Белоречков,
Председател на СПБМинистерство на земеделието БСК Агенция БАБХ